โรงเรียนเมืองแพร่
ฟรี

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

                   กรมสามัญศึกษามีโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับจังหวัดตามหนังสือ ที่ ศธ0826 / 32434 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2537 นายบุญเลิศ  สาขามุละผู้อำนวยการสามัญ-ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ขณะนั้น มอบหมายให้นายฉกรรจ์  แน่นอุดร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิและนายสุรวิทย์ ศรีพลหัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดสร้างโรงเรียนจึงประสานงานกับ นายสุริยนต์ วงษ์ชู ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแวงนายสุรสิทธิ์แฝงบุรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่นายแพ  พลทะยาน ผู้ใหญ่บ้านบ้านโพธิ์ใหญ่ จึงประชุมปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านในตำบลบ้านเล่าเพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ “โคกบักอุ” ที่อยู่ในความดูแลของสภาตำบลบ้านเล่ามีเนื้อที่ 135 ไร่  2 งาน 51 ตารางวา สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิได้ทำหนังสือ ที่ศธ0826/3278 ลงวันที่ 31 สิงหาคมพ.ศ. 2537  ถึงสภาตำบลบ้านเล่า  ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกบักอุ” หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิสภาตำบลบ้านเล่าได้นำเรื่องเข้าประชุม วันที่ 20 กันยายน 2537 โดยนายฉกรรจ์แน่นอุดร  นายสุรวิทย์  ศรีพลและนายจีระศักดิ์  เดชะเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการและตอบข้อซักถาม ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ 17 เสียง ให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ก่อสร้างโรงเรียนได้ และนำเรื่องเสนอนายอำเภอเมืองชัยภูมิ (นายปองชัย จุลเนตร)เห็นชอบแล้ว นำเสนอผู้ว่าราชการ-จังหวัดชัยภูมิ (นายสุชาติ  ธรรมมงคล) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ทางสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จึงได้นำเรื่องเสนอกรมสามัญศึกษาเพื่อเสนอจัดตั้งโรงเรียน กรมสามัญศึกษาได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกมาสำรวจเห็นว่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ “โคก - บักอุ” เหมาะสมในกาiจัดตั้งโรงเรียน จึงได้ประสานงานกับผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ( นายสมคิด  คมคาย ) เสนอกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดชัยภูมิ และได้นำเสนอกระทรวงศึกษาธิการ

                   ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี จังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 1702/2538  แต่งตั้งให้นายฉกรรจ์ แน่นอุดรตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่  9  มิถุนายน พ.ศ. 2539 จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เป็น “โรงเรียนกาญจนา -ภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ” และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภปร. และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายของกลุ่มโรงเรียน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกให้คำขวัญแก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยว่า “อกตํทุกฺกฏํเสยฺโย” ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า เมื่อวันที่ 19  มิถุนายนพ.ศ. 2539  คณะครู-อาจารย์กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมสำหรับนำไปดำเนินการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงเรียน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เวลา 09.30 น.  ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา โรงเรียนได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่  6  มีนาคม พ.ศ. 2540  ปฐมฤกษ์ เวลา 09.39 น. สุดฤกษ์ เวลา 10.09 น. ลัคนาสถิต ราศีเมษประกอบด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์ โดย นายเชาวนเลิศ  ไทยานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี  และในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน  2551  เวลา  09.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

                      กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งที่ 3244/2539 ให้นายฉกรรจ์ แน่นอุดรวุฒิศษ.ม (บริหารการศึกษา) ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 และมีคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 582/2541 ให้ นายฉกรรจ์  แน่นอุดร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียน คือนายปรีชา  เคนชมภู  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน

                        รายนามผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

         1. นายฉกรรจ์  แน่นอุดร      ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538-2546

         2. นายชัยณรงค์  เทียนสีม่วง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2546-2551

         3. นายจริน   หงษ์ชัยภูมิ      ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2556

         4. นายปรีชา  เคนชมภู        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

******************************************