โรงเรียนเมืองแพร่
ฟรี

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 

ชื่อสถานศึกษา
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
เลขที่ 253 ถนนสายชัยภูมิ - น้ำตกตาดโตน บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044 – 056989 โทรสาร 044 – 056988 website http://gg.gg/kpch9  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกบักอุ” เนื้อที่ 135 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา
ระดับการศึกษา 
1.2.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) 
1.2.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) 
 ประเภทโรงเรียน  สหศึกษา (ชาย – หญิง) ประจำ และไป – กลับ โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) นักเรียนหลักสูตร สอวน. ปีละ 1 ห้องเรียน
 ขนาดโรงเรียน ขนาดกลาง  
 พื้นที่เขตรับผิดชอบ/บริการ  สพม.30 นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ขอนแก่น เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และชัยภูมิ